Gashuku de Aikido

GASHUKU DE AIKIDO
Haruyashi Horikoshi Sensei
7° Dan - Aikikai
1, 2 e 3 de Setembro de 2017
Brasília - DF
Contato: (61) 99222-5579