Gashuku de Aikido


GASHUKU DE AIKIDO
Bill Gleason
7° Dan - Shihan - Aikikai
17, 18 e 19 de Novembro de 2017
Brasília - DF